Månadsarkiv: september 2012

Kensukes rike vecka 40

 

Till nästa vecka ska du läsa ut boken om Kensukes rike och besvara frågorna till kapitel 9-10 i din läslogg. Klicka på länken nedan för att se frågorna.

Kensukes rike9-10

Annonser

Nu sätter vi igång!

Här kommer du som elev att hitta LPP:er, powerpointpresentationer, uppgifter, viktig information och en och annan bild från skolans aktiviteter. Är du frånvarande från min undervisning så kan du ta för vana att alltid kika in här och få reda på vad som ska göras för att du inte ska komma efter i skolarbetet.

 


Martin Luther King Jr.

Det här är ett av mina favorittal som jag hade den äran att analysera när jag läste retorik på universitetet. Det finns tal som förändrat vår bild av världen för att de så tydligt säger något om sin tid. Här kommer du nu kunna läsa ett exempel.

Den 28 augusti 1963 höll Martin Luther King Jr sitt tal om framtidstro och drömmar om rättvisa. Han arbetade mot rasism, för jämlikhet och för människors lika värde -och rättigheter. Hans ord är som hämtade ur en nationalsång. Talet inger de 250.000 åhörarna framtidshopp. Nedan kan du läsa textutdraget ur filmklippet, både på engelska och översatt till svenska. Talet är världsberömt och rankat som ett av världens bästa retoriska framträdande i sitt slag.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: ‘We hold these truths to be self-evident; that all men are created equal.”

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today.

I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places plains, and the crooked places will be made straight, and before the Lord will be revealed, and all flesh shall see it together.

Fri översättning till svenska;

Jag har en dröm att en dag, så kommer den här nationen resa och leva ut den sanna meningen i sin trosbekännelse ”Vi håller dessa sanningar självklara; att alla människor är skapade som jämlikar”.

Jag har en dröm att en dag, vid de röda kullarna i Georgia, kommer söner till tidigare slavar och söner till en gång slavägare att sitta ner tillsammans vid ”broderskapets bord”.

Jag har en dröm att mina fyra barn en dag skall leva i en nation där de inte blir bedömda på grund av färgen på deras hud, utan på grund av deras karaktärsdrag.

Jag har en dröm idag.

Jag har en dröm att en dag skall varje dal bli upphöjd, varje kulle och berg skall sänkas, oändlig terräng utjämnas och krokiga vägar rätas ut, och Herrens härlighet skall bli synlig och allt mänskligt skall se det tillsammans. 

En anafor är en stilistiskt figur som du kan använda när du håller ett tal. Det är en upprepning och Martin Luther King Jr gav ett av världens mest kända exempel på anaforer, då han i slutet av sitt tal upprepar ”I have a dream”. Anaforerna i hans tal spelar en stor roll i att betona hans idéer och dessutom bidrar det till att du faktiskt kommer ihåg dem. Upprepning och repetition fastnar.

//MT